Wydarzenia Kancelarii
Ostrowski i Wspólnicy

Alert prawny: reklama wyrobów medycznych – nowe przepisy


Z dniem 1 stycznia 2023 r. w życie weszły nowe przepisy, wprowadzające regulacje dotyczące reklamy wyrobów medycznych, które istotnie ograniczają dotychczasowe praktyki związane z ww. działalnością. Na dzień sporządzenia niniejszego tekstu, nie wydano jeszcze przepisów wykonawczych, normy ustawowe są już jednak w mocy. W związku z tym, poniżej prezentujemy skrót wybranych zagadnień.

 

Alert w wersji PDF do pobrania TUTAJ.

 

 

Czym jest reklama wyrobów medycznych?

 • obowiązujące przepisy nie przewidują definicji reklamy wyrobów medycznych,
 • w ujęciu literalnym oraz w oparciu o analizę orzecznictwa wypracowanego na gruncie pojęcia reklamy przyjąć można, że reklama to działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu, mająca na celu zwiększenie jego: dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji (element zachęty).

 

Reklamą wyrobów medycznych nie są:

 • katalogi handlowe i listy cenowe, zawierające wyłącznie nazwę handlową, cenę wyrobu lub specyfikację techniczną,
 • informacje umieszczone na opakowaniach oraz załączone do opakowań wyrobów, wymaganych przepisami ustawy i rozporządzenia 2017/745 lub 2017/746.

 

Reklama wyrobów medycznych kierowana do publicznej wiadomości musi być zrozumiała dla laika:

 • ww. wymóg dotyczy także sformułowań medycznych i naukowych, a także: opinii, literatury, opracowań naukowych oraz innych materiałów skierowanych do innych użytkowników niż laicy.

 

Reklama wyrobów medycznych kierowana do publicznej wiadomości nie może:

 • wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne,
 • wzywać dzieci do nabycia wyrobu lub do nakłonienia dorosłych do jego zakupienia,
 • dotyczyć wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy,
 • wprowadzać w błąd.

 

Jak prezentować reklamę zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych?

 • forma: audiowizualna, dźwiękowa lub wizualna,
 • musi zawierać min. nazwę / nazwę handlową wyrobu oraz przewidziane zastosowanie,
 • w aptekach i podmiotach prowadzących działalność leczniczą nie może utrudniać prowadzonej tam działalności,
 • niezbędne dane i sposób prezentowania reklamy określać będą przepisy wykonawcze.

 

Kto może prowadzić reklamę wyrobów medycznych i kto odpowiada za jej treść?

 • podmiot gospodarczy (tj. w szczególności: producent, importer, podmiot upoważniony, dystrybutor),
 • inny podmiot (po jej zatwierdzeniu przez podmiot gospodarczy w formie pisemnej).

Odpowiedzialność za zgodność reklamy z przepisami prawa ponosi podmiot gospodarczy.

 

Obowiązki podmiotu gospodarczego prowadzącego reklamę wyrobu kierowaną do publicznej wiadomości:

 • przechowywanie wzorów reklam oraz informacji o miejscach jej rozpowszechniania (przez 2 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym reklama była rozpowszechniana),
 • udostępnianie na żądanie Prezesa URPL wzorów każdej reklamy wraz z informacją o sposobie i okresie jej rozpowszechniania.

 

Obowiązki dostawcy usług medialnych lub wydawcy:

 • udostępnianie na żądanie Prezesa URPL posiadanych nazw i adresów przedsiębiorców lub osób fizycznych zamieszczających odpłatne
 • ogłoszenia lub reklamy oraz wszelkie inne materiały związane z reklamą,
  przechowywanie w/w informacji i materiałów (przez min. 1 rok).

Maksymalny termin na dostosowanie reklamy wyrobów medycznych do nowych regulacji w przypadku, gdy reklama była rozpowszechniona na dzień 31 grudnia 2022 r. – do 30 czerwca 2023 r.

 

Nielegalna reklama wyrobów medycznych – możliwe nakazy:

 • usunięcia stwierdzonych naruszeń,
 • zaprzestania publikowania, ukazywania się lub prowadzenia danej reklamy,
 • publikacja wydanej decyzji w miejscach lub środkach masowego przekazu, w których ukazała się dana reklama.

 

Kary pieniężne:

 • nieprzechowywanie lub nieudostępnianie reklam, informacji lub materiałów właściwemu organowi – max. 50 000 zł,
 • prowadzenie reklamy wyrobów medycznych w sposób sprzeczny z art. 7 rozporządzenia 2017/745 lub 2017/746 lub przepisów dotyczących reklamy z ustawy – max. 2 000 000 zł.

 


 

Zachęcamy również do odwiedzenia naszego bloga Klinika według Prawnika [LINK], gdzie znajdą Państwo artykuły o tematyce obejmującej m.in. zasady wykonywania działalności leczniczej i zawodów medycznych, prawa pacjenta, dochodzenie roszczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a ponadto kwestie dotyczące wyrobów medycznych, prawa farmaceutycznego, suplementów diety i branży beauty.

Karolina Sasanowicz

radca prawny
Umów konsultację

Alert prawny: reklama wyrobów medycznych – nowe przepisy

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymania w/w materiałów. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem koniecznym do przetworzenia zgłoszenia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
przesyłania informacji  dotyczących regulacji prawnych, zmian w przepisach prawa oraz w najnowszym orzecznictwie i praktyce oraz wydarzeniach z tym związanych.
Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest daną niezbędną do otrzymywania w/w materiałów, a wskazanie pozostałych danych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Toruniu, KRS nr 0000420141. W szczególności ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ich przeniesienia. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net.


Po więcej informacji z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Uzupełnij pola formularza.

22 / 3 / 2023

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ