Obszary praktyk

Prawo działalności leczniczej

Udzielanie świadczeń zdrowotnych i jednoczesna realizacja zadań badawczych, dydaktycznych oraz promocja zdrowia, stanowią sfery podstawowej działalności podmiotów leczniczych. Posiadana przez nas wiedza i doświadczenie zawodowe, zdobyte w ciągu wielu lat obsługi podmiotów sektora ochrony zdrowia, pozwala nam skutecznie i efektywnie doradzać Klientom z tej branży. Wsłuchując się w indywidualne problemy prawne pojawiające się w wykonywaniu działalności leczniczej, pomagamy w wypracowaniu prawidłowego sposobu realizacji świadczeń zdrowotnych.

Skontaktuj się

Karolina Sasanowicz

radca prawny

email: k.sasanowicz@ostrowski-legal.net

tel: +48 731 376 777

Porozmawiajmy

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Karolina Sasanowicz

radca prawny

Patrycja Callaghan

radca prawny

Oferujemy:

  • Udzielanie bieżących konsultacji, także w formie stałej obsługi prawnej Na bieżąco konsultujemy pojawiające się w działalności naszych Klientów zagadnienia prawne, zarówno w formie zdalnej, jak i w ramach obsługi wykonywanej w miejscu wskazanym przez Klienta. Wspomagamy w ten sposób procesy zarządcze, doradzamy w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych, współtworzymy prawidłowy przebieg transakcji obejmujących m.in. zakup produktów czy wyrobów medycznych, wykonywanie transportu medycznego, realizacji projektów z zakresu informatyzacji podmiotu leczniczego, weryfikujemy zasady współpracy z personelem medycznym, opiniujemy dokumentację dotyczącą programów specjalizacyjnych (staże kierunkowe, szkolenia), wspieramy Klientów w zakresie organizacji i realizacji profilaktyki zdrowotnej. 
  • Szczegółowe ekspertyzy prawne Opracowujemy stanowiska w reakcji na działania organów kontrolujących podmioty lecznicze (NFZ, NIK, organy inspekcji farmaceutycznej i sanitarnej). Wykonujemy analizę prawną realizacji dofinansowań sektora ochrony zdrowia m.in. pod kątem spełniania obowiązków przez beneficjenta. Opiniujemy plany modyfikacji struktur organizacyjnych (regulaminy, procedury wewnętrzne) i wskazujemy rozwiązania dot. przekształceń podmiotowych (fuzje, przejęcia), wspierając Klienta w wyborze strategii zmian, poprzez podanie korzyści i ryzyk danego rozwiązania. Dokonujemy analiz podatkowych, wspomagamy w weryfikacji procedur dotyczących zamówień publicznych, konsultując i opiniując przebieg zamówienia i realizację umów, analizujemy możliwości sponsorowania działalności leczniczej.
  • Reprezentację w sprawach z zakresu błędów w sztuce lekarskiej, zdarzeń medycznych Prawidłowe poprowadzenie postępowania eliminuje ryzyko negatywnego rozstrzygnięcia z powodu błędów proceduralnych. Oferując Klientom profesjonalne wsparcie w formalnej realizacji praw i obowiązków uczestnika postępowania, dokonujemy także analiz prawnych spornego zagadnienia, w tym procesu dowodowego, w ścisłej współpracy z Klientem w zakresie Jego wiedzy i doświadczenia medycznego. Przygotowujemy merytoryczne pisma w sprawach, bierzemy udział w posiedzeniach organów rozstrzygających (komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, sądów). Doradzamy w kwestiach odwoławczych, a także bierzemy udział z głosem doradczym w wypracowywaniu polubownego zakończenia konfliktu.
  • Pomoc w postępowaniach kontrolnych Podmioty lecznicze poddawane są kontroli pod względem m.in. zgodności z prawem podejmowanych działań, struktur funkcjonowania, realizacji kontraktów z NFZ. Reakcja podmiotu na pokontrolne uwagi, zarzuty, zalecenia wymaga niejednokrotnie analizy prawnej przedstawionych przez organ kontrolujący argumentacji i wniosków. Pomagamy Klientom w opracowaniu odpowiedzi na stanowiska kontrolujących i reprezentujemy Klienta w sporach przed organami inspekcji i przed sądami.
  • Współpracę w ramach badań klinicznych Podmioty lecznicze często są miejscem, w którym realizowany jest proces badania skutków klinicznych i farmakologicznych działania produktów leczniczych. Proces ten wymaga odpowiednich i zindywidualizowanych regulacji prawnych pomiędzy sponsorem, badaczem i ośrodkiem, z odniesieniem do uczestnika badania, w których tworzeniu, weryfikacji doradzamy naszym Klientom. 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ