Fuzje i przejęcia.
Doradztwo transakcyjne.

Fuzje i przejęcia

Jako kancelaria prawna świadczymy profesjonalne usługi w zakresie przeprowadzania fuzji i przejęć, doradzamy także w restrukturyzacji przedsiębiorstw, pozyskiwaniu inwestorów, wykupach menedżerskich i właścicielskich oraz w ramach procesów sukcesji biznesu. Na potrzeby naszych klientów przeprowadzamy również audyty przedsiębiorstw (Due Diligence). Korzystając z wieloletniego doświadczenia, przy udziale multidyscyplinarnego zespołu prawników, zapewniamy najwyższej jakości doradztwo prawne. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą ofertą, która stanowi konkurencyjne rozwiązanie spełniające wymagania Klientów biznesowych.

 

Na wszelkie Państwa pytania bądź wątpliwości z przyjemnością odpowiemy podczas ewentualnego spotkania – w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu. Ponadto, we wszystkich sprawach dotyczących poniższych kwestii jestem do Państwa dyspozycji.

Paweł Cioban

radca prawny

email: p.cioban@ostrowski-legal.net

tel: +48 727 591 189

Porozmawiajmy

Osiągnięcie sukcesu gospodarczego i uzyskanie znaczącej pozycji na rynku jest zwykle impulsem do ekspansji kapitałowej. Rozwój przedsiębiorców, rosnąca konkurencja skłaniają do konsolidacji, a także do nawiązywania współpracy strategicznej. Bez względu na motywy łączenia i przejmowania przedsiębiorstw, transakcje M&A (kooperacja, joint venture, połączenie przedsiębiorstw, przejęcie przedsiębiorstw) obarczone są wysokim ryzykiem, zarówno ekonomicznym, jak i prawnym.

 

Wychodząc z założenia, iż głównym celem przejęcia i łączenia przedsiębiorstw jest osiągnięcie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp. k., korzystając z wielu lat doświadczeń, zapewnia profesjonalne doradztwo prawne w procesach fuzji i przejęć.

 

Wspieramy Państwa już na etapie podejmowania decyzji strategicznej, ułatwiając odpowiedź na pytania czy transakcja M&A: będzie bezpieczna i wypełnieni strategiczne luki, czy umożliwi niezakłócony rozwój przedsiębiorstwa, zapewnieni dostęp do nowych klientów, technologii, a także czy przyczyni się do osiągnięcia dywersyfikacji produktów, świadczonych usług, i w konsekwencji czy będzie możliwe osiągnięcie efektu synergii.

 

 

 

Doradztwo w restrukturyzacji lub pozyskaniu inwestora

Po wnikliwym poznaniu sytuacji przedsiębiorstwa, multidyscyplinarny zespół prawników, doradców podatkowych we współpracy z biegłymi rewidentami, doradcami restrukturyzacyjnym i funduszami inwestycyjnymi, umożliwia nie tylko właściwe dostosowanie wyznaczonego przez Państwa celu do potrzeb przedsiębiorstwa, ale także zapewnia najwyższej jakości środki do jego realizacji.

 

W ramach procesów restrukturyzacyjnych lub pozyskania inwestora oferujemy:

 

 • ocenę sytuacji przedsiębiorcy pod kątem możliwości przeprowadzenia optymalnego postępowania restrukturyzacyjnego lub inwestycyjnego,
 • ocenę możliwości ubiegania się o pomoc publiczną, w tym ze środków Agencji Rozwoju Przemysłu lub Polskiego Funduszu Rozwoju, a także przygotowanie wniosków i wsparcie w procedurze ubiegania się o pomoc,
 • przygotowanie postępowań restrukturyzacyjnych,
 • przygotowanie dokumentacji transakcyjnej,
 • udział w negocjacjach z inwestorami.

Audyt Przedsiębiorstw (Due Diligence)

Przeprowadzenie transakcji fuzji i przejęć nie jest możliwe bez przeprowadzonego procesu due diligence. Podstawowym zadaniem stawianym przed due diligence jest dokonanie obiektywnej analizy stanu przedsiębiorstwa mającej na celu określenie słabych i silnych stron oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń.

 

Zakres przeprowadzanego audytu zależy od potrzeb Klienta, jego planów i zamierzonego celu. Opierając się na kryteriach prawnych i podatkowych wspieramy naszych Klientów w zakresie audytów cząstkowych, bądź też całościowej analizy biznesu, której podlega m.in.:

 

 • działalność badanej firmy oraz dotyczące jej ustawodawstwo,
 • akcjonariat lub wspólnicy,
 • środki eksploatacji,
 • umowy handlowe,
 • udzielone gwarancje i poręczenia,
 • ustanowione hipoteki, stosunki z bankami,
 • zaciągnięte zobowiązania pozabilansowe,
 • stan zadłużenia,
 • toczące się spory sądowe czy zawarte ugody.

Due diligence przedsiębiorstwa jest kluczowym czynnikiem sukcesu przy transakcjach kapitałowych, gdyż pozwala oszacować ryzyko związane z transakcją oraz właściwie zaplanować harmonogram transakcji. Jednym z celów due diligence jest także określenie możliwości realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa w związku z planowaną transakcją.

 

Due diligence umożliwia ostateczną wycenę przedsiębiorstwa oraz pozwala na wypracowanie strategii negocjacyjnej, przez uzyskanie dodatkowych argumentów. Podstawowym zadaniem stawianym przed due diligence jest dokonanie obiektywnej analizy stanu przedsiębiorstwa mającej na celu określenie słabych i silnych stron oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń.

Nasze doświadczenie

Posiadamy bogate doświadczenia związane z przeprowadzaniem audytów – nasi eksperci dokonywali między innymi oceny sytuacji prawno-podatkowej nieruchomości (w tym nieruchomości będących zabytkami), w transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw zarówno na rzecz nabywców, jak i na rzecz sprzedających w ramach przygotowania przedsiębiorstwa do audytu kupującego.

 

Na bieżąco weryfikujemy też stosowane przez naszych Klientów praktyki handlowe, analizując ich opłacalność, zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji, konsumentów oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Dokonujemy również weryfikacji i doradzamy we wdrażaniu procedur compliance, w celu zminimalizowania ryzyk prawnych i podatkowych prowadzonego biznesu.

 

Cykliczne dokonywanie audytów wzmacnia nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwem, co jest szczególnie istotne w związku z zaostrzającymi się rygorami odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Główne korzyści audytu:

 

 • Wnikliwa, praktyczna ocena dotychczasowej działalności, identyfikująca wszelkie obszary ryzyka
 • Możliwość oszacowania powodzenia i ewentualnych zagrożeń planowanych transakcji
 • Otrzymanie wskazówek do zastosowania efektywnych rozwiązań pod kątem wydajności biznesu
 • Zabezpieczenie własnego majątku przed ewentualnymi skutkami realizacji ryzykownej transakcji

 

Wymiernym efektem audytu prawnego jest szczegółowy raport, który zawiera opis stanu faktycznego, jego ocenę w zakresie zgodności z prawem oraz zalecenia, na podstawie których Klient może podjąć przemyślaną i rozważną decyzję co do realizacji zamierzeń.

Wykupy menedżerskie

Wykup menedżerski (Management Buy Out – MBO) to transakcja nabycia udziałów, akcji lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od dotychczasowych właścicieli. Przejmującymi kontrolę nad spółką są menadżerowie działający samodzielnie lub z wybranym partnerem kapitałowym, którym w wielu przypadkach jest fundusz typu Private Equity lub bank.

 

Istotą tego typu transakcji jest zmiana struktury właścicielskiej, co powoduje, iż zaliczamy je do obszaru działalności finansowej, jako fuzje i przejęcia.

Należy przede wszystkim pamiętać, iż transakcja wykupu menedżerskiego jest jedyną w swoim rodzaju, ponieważ sprzedający mniej wie o przedmiocie transakcji niż kupujący. Wynika to z faktu, że stroną kupującą są przeważnie menedżerowie zatrudnieni w spółce. Oni pełnią tu szczególną rolę – są inicjatorami transakcji, przygotowują również strategie dalszego działania spółki, a przede wszystkim są zaangażowani kapitałowo w całe przedsięwzięcie. W bardzo dużych transakcjach, w których poziom zaangażowania środków własnych menedżerów dałby im bardzo mały udział w akcjonariacie, tworzone są programy motywacyjne oparte na opcjach menedżerskich.

Warto również pamiętać, iż na potrzeby transakcji wykupów menedżerskich tworzony jest specjalny podmiot – tak zwany Inwestycyjny Wehikuł Specjalnego Przeznaczenia (SPV). Z formalnego punktu widzenia to on przejmuje udziału w spółce będącej przedmiotem wykupu. Po zakończeniu transakcji bardzo często następuje jego połączenie ze spółką przejmowaną.

W ramach wykupu menedżerskiego i właścicielskiego oferujemy przede wszystkim:

Sukcesja

Sukcesja w firmie rodzinnej to proces, łączący czynniki psychologiczne, ekonomiczne, finansowe oraz prawne odnoszące się do sytuacji członków rodziny. Sukcesja przedsiębiorstwa ma na celu przekazanie władzy w firmie i jej własności w ręce następnego pokolenia, przy czym celem jest zachowanie rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa.

 

 

Sukcesja dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcy bez względu na rozpiętość majątku i bez względu na to czy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą czy też jest wspólnikiem w spółce.

Wyzwaniami dla właścicieli podczas planowania sukcesji są m.in. wybór modelu sukcesji, zarządzanie oczekiwaniami i ambicjami członków rodziny oraz doprecyzowanie formy prawnej i reguł, jakimi ma podlegać majątek przed, w trakcie i po zakończeniu procesu sukcesji. Niestety wielu przedsiębiorców nie posiada planu sukcesji, jak również nie wprowadziła stosownych mechanizmów zabezpieczających przed ryzykiem nagłych zdarzeń.

 

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy, pełniąc rolę doradcy sukcesyjnego, wspiera Państwa w ułożeniu strategii sukcesji, dostosowaniu modeli i rozwiązań prawnych oraz w jej przeprowadzeniu i zabezpieczeniu przedsiębiorstwa.

 

 

Zapewniamy:

 

 

 

 

 

Nasz zespół

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ