Ulga IP BOX
i projekty innowacyjne

Warto skorzystać z opodatkowania w wysokości 5%

Innovation Box (IP Box)

Jarosław Ostrowski

doradca podatkowy
radca prawny

email: j.ostrowski@ostrowski-legal.net

tel: +48 606 612 296

Porozmawiajmy

 

 

IP BOX Q&A

 • CZYM JEST IP BOX? IP BOX jest ulgą dochodową, pozwalającą na zastosowanie obniżonej do 5% stawki podatku dochodowego od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Pierwszym wymogiem do skorzystania z ulgi jest prowadzenie bezpośrednio przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, w efekcie której zostaną wytworzone, ulepszone lub rozwinięte kwalifikowane prawa własności intelektualnej.
 • CZYM JEST DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA? Kwalifikowane IP musi zostać wytworzone w ramach prowadzonej przez podatnika bezpośrednio działalności badawczo-rozwojowej. Definicja działalności badawczo-rozwojowej znajduje się w ustawie o PIT oraz w ustawie o CIT. Zgodnie z nią działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Cechami działalności badawczo-rozwojowej są: twórczość, systematyczność oraz zwiększenie zasobów wiedzy i wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
 • CZYM JEST KWALIFIKOWANY DOCHÓD Z KWALIFIKOWANYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ? Jest to iloczyn dochodu z kwalifikowanych IP oraz wskaźnika nexus.
 • CZYM SĄ KWALIFIKOWANE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ? atalog kwalifikowanych IP został wymieniony w ustawie o PIT oraz w ustawie o CIT. Jest to:
  - patent
  - prawo ochronne na wzór użytkowy
  - prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
  - prawo z rejestracji topografii układu scalonego
  - dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
  - prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
  - wyłączne prawo do odmiany roślin
  - autorskie prawo do programu komputerowego
  Uzyskanie przychodów z powyższych kwalifikowanych IP uprawnia do skorzystania z ulgi IP BOX.
 • JAKIE DOCHODY Z KWALIFIKOWANYCH IP UPRAWNIAJĄ DO ZASTOSOWANIA ULGI? Dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:
  - z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
  - ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
  - z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
  - z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.
 • CZY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z ULGI W PRZYPADKU, GDY PODATNIK PONIÓSŁ W 2019 ROKU KOSZTY, A NIE OSIĄGNĄŁ PRZYCHODU? Nie. Warunkiem do skorzystania z ulgi jest osiągnięcie przychodu z kwalifikowanego IP. Niezależnie od tego więc czy podatnik poniósł koszty wytworzenia lub nabycia kwalifikowanego IP, jeśli nie rozpoczął komercjalizacji kwalifikowanego IP i nie uzyskał przychodów, nie może skorzystać z ulgi.
 • CZYM JEST WSKAŹNIK NEXUS? Skorzystanie z ulgi IP BOX możliwe jest jedynie w sytuacji występowania związku między dochodem z kwalifikowanego IP a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania. Wskaźnik nexus pozwala na obliczenie jaka część dochodów z kwalifikowanego IP ma związek z pracami badawczo-rozwojowymi. Wskaźnik nexus obliczany jest przy zastosowaniu wzoru. Wzór ten uwzględnia 4 rodzaje kosztów poniesionych przez podatnika na:
  - prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP (a),
  - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, niestanowiących kwalifikowanego IP od podmiotu niepowiązanego (b),
  - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, niestanowiących kwalifikowanego prawa IP od podmiotu powiązanego (c),
  - nabycie przez podatnika kwalifikowanego IP (d).
 • CZY DO OBLICZENIA DOCHODU Z KWALIFIKOWANEGO IP ORAZ WSKAŹNIKA NEXUS NALEŻY PRZYJĄĆ WSZYSTKIE KOSZTY, CZY NIEKTÓRE MOŻNA POMINĄĆ (np. niewielkie koszty sprzętu)? Należy przyjąć wszystkie poniesione koszty. Do obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP należy przyjąć koszty pośrednie i bezpośrednie, natomiast do obliczenia wysokości wskaźnika nexus jedynie koszty bezpośrednie. Nie można odrzucić niektórych kosztów np. z powodu trudności w ich zaewidencjonowaniu.
 • CZY DO OBLICZENIA WSKAŹNIKA NEXUS NALEŻY PRZYJĄĆ KOSZTY Z LAT POPRZEDNICH? Tak. Do obliczenia wskaźnika nexus należy przyjąć narastająco koszty z lat ubiegłych, poniesione po 31 grudnia 2012 roku.
 • CZY KOSZTY WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NALEŻY PRZYJĄĆ W WARTOŚCI BRUTTO, TJ. Z NARZUTAMI OBCIĄŻAJĄCYMI PRACODAWCĘ? Tak
 • CZY MOŻNA ROZLICZYĆ WYDATKI NA WYNAGRODZENIE OSÓB, KTÓRE NIE TWORZĄ KWALIFIKOWANEGO IP, ALE BIORĄ UDZIAŁ W PROCESIE TWORZENIA JAKO MENTORZY (np. architekci sieci przytworzeniu oprogramowania, wdrożeniowcy)? Ustawodawca wprowadził ograniczenie, którym jest przyjęcie do wskaźnika nexus tylko kosztów bezpośrednich. Jeśli zatem podatnik ponosi koszty wynagrodzenia pracowników, którzy nie tworzą kwalifikowanego IP lecz ich praca (posiadana wiedza) jest niezbędna do wytworzenia kwalifikowanego IP to takie koszty należy uznać za koszty bezpośrednie, zatem powinny zostać uwzględnione w kalkulacji wskaźnika.
 • CO Z KOSZTAMI POŚREDNIMI, TAKIMI JAK OPŁATY BANKOWE, KOSZTY PALIWA, OPŁATY LEASINGOWE, ODSETKI, POLISY UBEZPIECZENIOWE? Są to koszty pośrednie, które nie mogą zostać ujęte we wskaźniku nexus.
  Koszty pośrednie muszą jednak zostać uwzględnione przy obliczaniu dochodu z kwalifikowanego IP. Wskazane koszty ze swej natury nie są związane jedynie z kwalifikowanymi IP, co do których zastosowania ma ulga. Dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania. W przypadku osiągania przez podatnika zarówno dochodów z kwalifikowanych IP jak i z innej działalności, należy obrać właściwy klucz podziału tych kosztów.
  W interpretacjach indywidualnych organ przystaje na przychodowy klucz podziału tj. obliczenie wysokości kosztów przy zastosowaniu proporcji w jakiej przychody z kwalifikowanych IP pozostają w stosunku do wszystkich przychodów podatnika.
 • JAKĄ WYSOKOŚĆ KOSZTÓW TRZEBA PONIEŚĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z ULGI? Z uwagi na konstrukcję ulgi IP BOX tj. przyjęcie kosztów do obliczenia wysokości wskaźnika nexus, niezbędnym jest poniesienie wydatków na działalność badawczo-rozwojową. Ustawodawca nie wprowadził przy tym minimalnego progu kosztów jaki trzeba osiągnąć aby uzyskać prawo do skorzystania z ulgi. W praktyce wystarczy nawet 1 zł kosztów bezpośrednich.
 • CZY TRZEBA PROWADZIĆ EWIDENCJĘ DO CELÓW SKORZYSTANIA Z ULGI IP BOX? Tak. Wymóg prowadzenia ewidencji wynika z ustawy. Sposób prowadzenia ewidencji zależy od rodzaju prowadzonej ewidencji rachunkowej. W przypadku pełnej księgowości ewidencję należy prowadzić wyodrębniając odpowiednie wartości w księgach rachunkowych. W przypadku książki przychodów i rozchodów ewidencja powinna być prowadzona oddzielnie np. w formie arkusza kalkulacyjnego.
 • JAKIE ELEMENTY MUSI ZAWIERAĆ EWIDENCJA? W ewidencji prowadzonej do celów IP BOX należy:
  1) wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w księgach rachunkowych,
  2) prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
  3) wyodrębnić koszty bezpośrednie przyjęte do obliczenia wskaźnika nexus, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;
  4) dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie powyższych warunków,
  5) dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.
  Te same warunki należy spełnić jeśli podatnik nie prowadzi ksiąg rachunkowych. Wtedy ewidencję zawierającą powyższe elementy należy prowadzić np. w arkuszu kalkulacyjnym.
 • KIEDY MOŻNA SKORZYSTAC Z ULGI? Z ulgi można skorzystać w rozliczeniu za miniony rok podatkowy.
 • CZY W CIĄGU ROKU MOŻNA OPŁACAĆ ZALICZKI NA PODATEK W WYSOKOŚCI 5%? Nie. W ciągu roku należy opłacać zaliczki w pełnej wysokości. Po skorzystaniu z ulgi w zeznaniu podatkowym powstanie nadpłata.
 • CZY KORZYSTAJĄC Z ULGI IP BOX MOŻNA JEDNOCZEŚNIE SKORZYSTAĆ Z ULGI B+R? Podatnik może jednocześnie skorzystać z ulgi B+R, ale do dochodu, który nie został opodatkowany przy zastosowaniu ulgi IP BOX. Obie preferencje można stosować obok siebie, jednak nie jest możliwa sytuacja, w której podatnik najpierw obniży podstawę opodatkowania o koszty kwalifikowane (tj. stosując ulgę B+R) a następnie do tej samej podstawy zastosuje stawkę 5% (tj. ulgę IP BOX).

Ulga B+R

Wprowadzamy ulgi podatkowe

Wprowadzona w 2016 roku ulga podatkowa na badania i rozwój pozwala przedsiębiorcom na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków (tzw. kosztów kwalifikowanych) poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Zgodnie z ustawą, do działalności B+R zalicza się działalność twórczą, obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz ich wykorzystania do tworzenia nowych zastosowań.

Koszty kwalifikowane

 

 • WYNAGRODZENIA – koszty wynagrodzeń oraz należne składki
 • MATERIAŁY – nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R
 • APARATURA– odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
 • EKSPERTYZY – ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz nabycie wyników badań od jednostek naukowych
 • PATENTY – koszty patentów, praw ochronnych lub praw rejestracji wzorów przemysłowych
 • AMORTYZACJA – odpisy amortyzacyjne od ŚT oraz WNiP wykorzystywanych w działalności B+R

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

 

Wielkość firmy nie ma tu znaczenia: z ulgi może skorzystać każdy, zarówno mały jak i duży przedsiębiorca, działający w dowolnej branży. Jedyny wymóg, to konieczność prowadzania działań badawczo-rozwojowych. Nawet firma, która odnotowała straty lub której dochody są mniejsze niż wysokość przysługującego odliczenia może skorzystać z ulgi w ciągu kolejnych 6 lat podatkowych.

 

Nasze usługi w zakresie ulgi B+R obejmują

 

Korzystanie z ulgi B+R wymaga spełnienia warunków, które zostały wskazane w ustawach o podatkach dochodowych. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania oraz doradzimy, jak właściwie wdrożyć rozwiązania umożliwiające bezpieczne stosowanie ulgi B+R.

 

 • MAPOWANIE PROCESÓW B+R Zbieramy i analizujemy informacje na temat procesów B+R i ich charakterystyki (miejsce generowania kosztów prac B+R, sposób dokumentacji i raportowania prac B+R i ich wyników, zaangażowanie osób, ewidencja kosztowa i projektowa).
 • IDENTYFIKACJA KOSZTÓW Dokonujemy szczegółowej analizy oraz identyfikacji kosztów działalności B+R, które spełniają kryteria kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania.
 • INTERPRETACJA PODATKOWA W zależności od sytuacji możemy przygotować wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
 • REKOMENDUJEMY ZMIANY Rekomendujemy zmiany w zakresie dokumentowania kosztów kwalifikowanych. Rekomendacje dotyczą w szczególności istnienia obiegu dokumentów projektowych i księgowych, treści umów z pracownikami, ewidencji czasu pracy i in.
 • ASYSTA W ROZLICZANIU Analizujemy dane księgowe, weryfikujemy koszty kwalifikujące się do zastosowania ulgi na działalność B+R oraz pomoc w przygotowaniu załącznika CIT-BR do składanego rocznego zeznania podatkowego.
 • AUDYT ORAZ KONTROLA Weryfikujemy przestrzeganie ustalonych zasad związanych z rozliczaniem ulgi B+R (dokumenty wewnętrzne, procedury, dokumentowanie i księgowanie kosztów, ewidencja czasu pracy itp.)

Pozyskanie dotacji

Oferujemy pełen pakiet usług związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania ze środków unijnych. Poniżej przedstawiamy kluczowe czynności dotyczące wsparcia w procesie pozyskiwania dofinansowania.

 • ANALIZA POTRZEB Analizujemy aktualne potrzeby przedsiębiorstwa oraz jego potencjał. Sprawdzamy, czy dostępny potencjał techniczny, ludzki oraz finansowy stwarzają szansę na skuteczne aplikowanie o dotacje.
 • MODELOWANIE PROJEKTU W celu maksymalizacji szans na uzyskanie wsparcia finansowego układamy główne obszary projektu w taki sposób, aby na dalszych etapach prac nie wystąpiły utrudnienia lub konieczność zmiany przyjętej koncepcji.
 • DOKUMENTACJA We współpracy z zespołem projektowym Klienta przygotowujemy wszystkie wymagane dokumenty. Etap ten kończy się złożeniem aplikacji konkursowej za pośrednictwem generatora wniosków.
 • OCENA WNIOSKU Na bieżąco monitorujemy strony internetowe instytucji oceniającej wniosek oraz odpowiadamy za kontakt z tą instytucją. Jednocześnie przeprowadzamy szkolenie przygotowujące Spółkę do oceny projektu na panelu ekspertów.
 • UMOWA O DOFINANSOWANIE Pomożemy przygotować i skompletować wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowywanie. Jednocześnie, możemy asystować na etapie negocjacji poszczególnych zapisów umowy oraz prowadzić korespondencję z instytucją finansującą.
 • SZKOLENIE Z ROZLICZANIA Na życzenie przeszkolimy pracowników przedsiębiorstwa z zasad prowadzenia oraz rozliczania projektu obowiązujących każdego beneficjenta pomocy publicznej.

 

Rozliczanie dotacji

Oferujemy pełen pakiet usług związanych z rozliczaniem zewnętrznego finansowania. Poniżej przedstawiamy kluczowe czynności dotyczące wsparcia firmy w procesie rozliczania i monitorowania projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

 • AUDYT PROJEKTU Sporządzamy analizę projektu i przygotowujemy przedsiębiorstwo do jego realizacji, wskazując kluczowe punkty dokumentacji aplikacyjnej. Przygotowujemy dedykowane zalecenia dotyczące realizacji Państwa projektu.
 • WYBÓR PODWYKONAWCÓW LUB DOSTAWCÓW Pomagamy wybrać dostawców towarów i wykonawców usług. Opracowujemy wzory zapytań ofertowych, przygotowujemy wzory protokołów wyboru ofert oraz doradzamy, w jaki sposób przeprowadzić procedurę wyboru ofert na towary i usługi w ramach projektu.
 • OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZLICZENIOWEJ Przygotowujemy wzory opisu dokumentów księgowych oraz doradzamy, jak prawidłowo wydatkować otrzymaną zaliczkę. Sporządzamy wnioski sprawozdawcze oraz wnioski o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową. Prowadzimy korespondencję z urzędami – zajmujemy się uzupełnieniami, korektami, wyjaśnieniami oraz oświadczeniami.
 • ANEKSOWANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE Zewnętrzna pozycja pozwala nam na obiektywne porównanie rzeczywistego stanu realizacji projektu z zapisami dokumentacji aplikacyjnej. Dzięki temu, wskazujemy zakres możliwości wprowadzenia zmian do projektu oraz przygotowujemy stosowną dokumentację do aneksowania umowy o dofinansowanie.
 • KONTROLA Prowadzimy monitoring realizacji wskaźników projektu, dzięki któremu przygotowujemy przedsiębiorstwo do kontroli projektu: opracowujemy szczegółowe wytyczne do wizyty monitorującej, a także, na Państwa życzenie, zapewniamy udział specjalisty podczas kontroli. Zapewniamy wsparcie przez cały okres realizacji projektu.
 • PROMOCJA W przystępny sposób przedstawiamy wytyczne dotyczące promocji i informacji. Opracowujemy wzory tablic, plakietek informacyjnych, opisów na segregatory oraz banery na strony internetowe zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Doradzamy, które koszty zadań promocyjno-marketingowych są kwalifikowalne.

Audyt projektu

Weryfikujemy projekty

Czasami firma w trakcie realizacji projektu zaczyna mieć wątpliwości, czy wdrożone procesy, sposób realizacji procedur zakupowych lub sposób rozliczania wydatków są prawidłowe z punktu widzenia przepisów regulujących rozliczanie projektów współfinansowanych.

Niekiedy to wynik kontroli pojedynczego wniosku o płatność powoduje, że firma uświadamia sobie potencjalne ryzyka, jakie wiążą się z niewielkimi błędami czy nieścisłościami powstałymi w trakcie realizacji działań projektowych. W takich sytuacjach odpowiedzią na zaistniałe wątpliwości może być usługa kompleksowego przeglądu dokumentacji projektowej oraz, w konsekwencji, zaproponowanie działań naprawczych.

 

Pomagamy wprowadzać zmiany w projektach

Przyczyny niepowodzeń w trakcie realizacji projektów mogą być różne – zmiana otoczenia rynkowego, ruchy konkurencji, czynnik ludzki, niewystarczająca wiedza na temat zasad realizacji i rozliczania czy też wprowadzenie niedopuszczalnych zmian w projekcie. Pomożemy Państwu w zarządzeniu projektem tak, aby z zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów, dostosować jego kształt do aktualnych potrzeb firmy, bądź – w sytuacji gdy to jest niemożliwe – zminimalizować straty związane z niewywiązaniem się z wymogów konkursu, z którego otrzymano dofinansowanie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ