Projekty innowacyjne

Doradzamy firmom, które cenią sobie partnerstwo w biznesie

Wspieramy Klientów niezależnie od branży i skali działalności. Świadczymy usługi z zakresu: pozyskiwania dotacji, scanningu technologicznego, rozliczenia dofinansowania, wprowadzania ulg podatkowych oraz pozyskiwania ochrony własności intelektualnej.

     Innovation Box (IP Box)

Innowacyjne 5% podatku

Innovation Box to rodzaj zachęty podatkowej, dzięki której firmy mogą zapłacić znacząco mniejszy podatek CIT/PIT. Konieczne jest jednak, aby przychody z tytułu praw własności intelektualnej wynikały z wcześniej przeprowadzonych prac B+R. Oprócz tego, aby skorzystać z Innovation Box, przedsiębiorcy muszą ustalić, jaka część dochodu z kwalifikowanego IP może korzystać z preferencji podatkowej.

Ustalenie wysokości preferencji podatkowej

Wysokość kwalifikowanego dochodu stanowi iloczyn dochodu z kwalifikowanych IP oraz wskaźnika nexus obliczonego według wzoru:

(a + b)*1,3/(a + b + c + d)

 

​Poszczególne litery oznaczają poniesione koszty związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej:

 

a – działalność B+R
b – nabycie wyników prac B+R od podmiotu niepowiązanego
c – nabycie wyników prac B+R od podmiotu powiązanego
d – nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Skorzystanie z IP Box wymaga od firmy

 

1. PROWADZENIA PRAC B+R – działalność badawczo-rozwojowa rozumiana jest jako: działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny, podejmowana w celu zdobywania nowej wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

 

2. POZYSKANIA OCHRONY IP -kwalifikowane prawa własności intelektualnej (IP):

 • patent
 • prawo ochronne na wzór użytkowy
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
 • wyłączne prawo do odmiany roślin
 • autorskie prawo do programu komputerowego

 

 3. OSIĄGNIĘCIA DOCHODÓW Z IP – dochód z kwalifikowanego IP:

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
 • z jego sprzedaży
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Ulga B+R

Wprowadzamy ulgi podatkowe

Wprowadzona w 2016 roku ulga podatkowa na badania i rozwój pozwala przedsiębiorcom na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków (tzw. kosztów kwalifikowanych) poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Zgodnie z ustawą, do działalności B+R zalicza się działalność twórczą, obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz ich wykorzystania do tworzenia nowych zastosowań.

Koszty kwalifikowane

 

 • WYNAGRODZENIA – koszty wynagrodzeń oraz należne składki
 • MATERIAŁY – nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R
 • APARATURA– odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
 • EKSPERTYZY – ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz nabycie wyników badań od jednostek naukowych
 • PATENTY – koszty patentów, praw ochronnych lub praw rejestracji wzorów przemysłowych
 • AMORTYZACJA – odpisy amortyzacyjne od ŚT oraz WNiP wykorzystywanych w działalności B+R

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

 

Wielkość firmy nie ma tu znaczenia: z ulgi może skorzystać każdy, zarówno mały jak i duży przedsiębiorca, działający w dowolnej branży. Jedyny wymóg, to konieczność prowadzania działań badawczo-rozwojowych. Nawet firma, która odnotowała straty lub której dochody są mniejsze niż wysokość przysługującego odliczenia może skorzystać z ulgi w ciągu kolejnych 6 lat podatkowych.

 

Nasze usługi w zakresie ulgi B+R obejmują

 

Korzystanie z ulgi B+R wymaga spełnienia warunków, które zostały wskazane w ustawach o podatkach dochodowych. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania oraz doradzimy, jak właściwie wdrożyć rozwiązania umożliwiające bezpieczne stosowanie ulgi B+R.

 

 • MAPOWANIE PROCESÓW B+R Zbieramy i analizujemy informacje na temat procesów B+R i ich charakterystyki (miejsce generowania kosztów prac B+R, sposób dokumentacji i raportowania prac B+R i ich wyników, zaangażowanie osób, ewidencja kosztowa i projektowa).
 • IDENTYFIKACJA KOSZTÓW Dokonujemy szczegółowej analizy oraz identyfikacji kosztów działalności B+R, które spełniają kryteria kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania.
 • INTERPRETACJA PODATKOWA W zależności od sytuacji możemy przygotować wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
 • REKOMENDUJEMY ZMIANY Rekomendujemy zmiany w zakresie dokumentowania kosztów kwalifikowanych. Rekomendacje dotyczą w szczególności istnienia obiegu dokumentów projektowych i księgowych, treści umów z pracownikami, ewidencji czasu pracy i in.
 • ASYSTA W ROZLICZANIU Analizujemy dane księgowe, weryfikujemy koszty kwalifikujące się do zastosowania ulgi na działalność B+R oraz pomoc w przygotowaniu załącznika CIT-BR do składanego rocznego zeznania podatkowego.
 • AUDYT ORAZ KONTROLA Weryfikujemy przestrzeganie ustalonych zasad związanych z rozliczaniem ulgi B+R (dokumenty wewnętrzne, procedury, dokumentowanie i księgowanie kosztów, ewidencja czasu pracy itp.)

Pozyskanie dotacji

Oferujemy pełen pakiet usług związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania ze środków unijnych. Poniżej przedstawiamy kluczowe czynności dotyczące wsparcia w procesie pozyskiwania dofinansowania.

 • ANALIZA POTRZEB Analizujemy aktualne potrzeby przedsiębiorstwa oraz jego potencjał. Sprawdzamy, czy dostępny potencjał techniczny, ludzki oraz finansowy stwarzają szansę na skuteczne aplikowanie o dotacje.
 • MODELOWANIE PROJEKTU W celu maksymalizacji szans na uzyskanie wsparcia finansowego układamy główne obszary projektu w taki sposób, aby na dalszych etapach prac nie wystąpiły utrudnienia lub konieczność zmiany przyjętej koncepcji.
 • DOKUMENTACJA We współpracy z zespołem projektowym Klienta przygotowujemy wszystkie wymagane dokumenty. Etap ten kończy się złożeniem aplikacji konkursowej za pośrednictwem generatora wniosków.
 • OCENA WNIOSKU Na bieżąco monitorujemy strony internetowe instytucji oceniającej wniosek oraz odpowiadamy za kontakt z tą instytucją. Jednocześnie przeprowadzamy szkolenie przygotowujące Spółkę do oceny projektu na panelu ekspertów.
 • UMOWA O DOFINANSOWANIE Pomożemy przygotować i skompletować wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowywanie. Jednocześnie, możemy asystować na etapie negocjacji poszczególnych zapisów umowy oraz prowadzić korespondencję z instytucją finansującą.
 • SZKOLENIE Z ROZLICZANIA Na życzenie przeszkolimy pracowników przedsiębiorstwa z zasad prowadzenia oraz rozliczania projektu obowiązujących każdego beneficjenta pomocy publicznej.

 

Rozliczanie dotacji

Oferujemy pełen pakiet usług związanych z rozliczaniem zewnętrznego finansowania. Poniżej przedstawiamy kluczowe czynności dotyczące wsparcia firmy w procesie rozliczania i monitorowania projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

 • AUDYT PROJEKTU Sporządzamy analizę projektu i przygotowujemy przedsiębiorstwo do jego realizacji, wskazując kluczowe punkty dokumentacji aplikacyjnej. Przygotowujemy dedykowane zalecenia dotyczące realizacji Państwa projektu.
 • WYBÓR PODWYKONAWCÓW LUB DOSTAWCÓW Pomagamy wybrać dostawców towarów i wykonawców usług. Opracowujemy wzory zapytań ofertowych, przygotowujemy wzory protokołów wyboru ofert oraz doradzamy, w jaki sposób przeprowadzić procedurę wyboru ofert na towary i usługi w ramach projektu.
 • OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZLICZENIOWEJ Przygotowujemy wzory opisu dokumentów księgowych oraz doradzamy, jak prawidłowo wydatkować otrzymaną zaliczkę. Sporządzamy wnioski sprawozdawcze oraz wnioski o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową. Prowadzimy korespondencję z urzędami – zajmujemy się uzupełnieniami, korektami, wyjaśnieniami oraz oświadczeniami.
 • ANEKSOWANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE Zewnętrzna pozycja pozwala nam na obiektywne porównanie rzeczywistego stanu realizacji projektu z zapisami dokumentacji aplikacyjnej. Dzięki temu, wskazujemy zakres możliwości wprowadzenia zmian do projektu oraz przygotowujemy stosowną dokumentację do aneksowania umowy o dofinansowanie.
 • KONTROLA Prowadzimy monitoring realizacji wskaźników projektu, dzięki któremu przygotowujemy przedsiębiorstwo do kontroli projektu: opracowujemy szczegółowe wytyczne do wizyty monitorującej, a także, na Państwa życzenie, zapewniamy udział specjalisty podczas kontroli. Zapewniamy wsparcie przez cały okres realizacji projektu.
 • PROMOCJA W przystępny sposób przedstawiamy wytyczne dotyczące promocji i informacji. Opracowujemy wzory tablic, plakietek informacyjnych, opisów na segregatory oraz banery na strony internetowe zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Doradzamy, które koszty zadań promocyjno-marketingowych są kwalifikowalne.

Audyt projektu

Weryfikujemy projekty

Czasami firma w trakcie realizacji projektu zaczyna mieć wątpliwości, czy wdrożone procesy, sposób realizacji procedur zakupowych lub sposób rozliczania wydatków są prawidłowe z punktu widzenia przepisów regulujących rozliczanie projektów współfinansowanych.

Niekiedy to wynik kontroli pojedynczego wniosku o płatność powoduje, że firma uświadamia sobie potencjalne ryzyka, jakie wiążą się z niewielkimi błędami czy nieścisłościami powstałymi w trakcie realizacji działań projektowych. W takich sytuacjach odpowiedzią na zaistniałe wątpliwości może być usługa kompleksowego przeglądu dokumentacji projektowej oraz, w konsekwencji, zaproponowanie działań naprawczych.

 

Pomagamy wprowadzać zmiany w projektach

Przyczyny niepowodzeń w trakcie realizacji projektów mogą być różne – zmiana otoczenia rynkowego, ruchy konkurencji, czynnik ludzki, niewystarczająca wiedza na temat zasad realizacji i rozliczania czy też wprowadzenie niedopuszczalnych zmian w projekcie. Pomożemy Państwu w zarządzeniu projektem tak, aby z zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów, dostosować jego kształt do aktualnych potrzeb firmy, bądź – w sytuacji gdy to jest niemożliwe – zminimalizować straty związane z niewywiązaniem się z wymogów konkursu, z którego otrzymano dofinansowanie.

Skontaktuj się

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat projektów innowacyjnych, zapraszamy do kontaktu.

Jarosław Ostrowski

doradca podatkowy
radca prawny

email: j.ostrowski@ostrowski-legal.net

tel: +48 606 612 296

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ