Wydarzenia Kancelarii
Ostrowski i Wspólnicy

Alert prawny: niektóre zawody medyczne w regulacji ustawowej. Nowe przepisy już obowiązują!


 • 26 marca 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1972)
 • nowe przepisy określają zasady wykonywania wskazanych zawodów medycznych, ustawicznego rozwoju zawodowego oraz odpowiedzialności zawodowej
 • ustawa wprowadza m.in. obowiązek uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

 

Jakich zawodów medycznych dotyczą nowe przepisy?

 • asystentka stomatologiczna
 • elektroradiolog
 • higienistka stomatologiczna
 • instruktor terapii uzależnień
 • opiekun medyczny
 • optometrysta
 • ortoptystka
 • podiatra
 • profilaktyk
 • protetyk słuchu
 • technik farmaceutyczny
 • technik masażysta
 • technik ortopeda
 • technik sterylizacji medycznej
 • terapeuta zajęciowy

 

Na czym polega wykonywanie zawodu medycznego?

Wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie:

 • asystowania lekarzowi dentyście i utrzymania gabinetu w gotowości do pracy (asystentka stomatologiczna)
 • radiologii, diagnostyki obrazowej, ultrasonograficznej, elektromedycznej, radiologii zabiegowej, elektrofizjologii, medycyny nuklearnej i radioterapii oraz realizowaniu zadań ochrony radiologicznej pacjenta i personelu (elektroradiolog)
 • profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczeniu w procesie leczenia (higienistka stomatologiczna)
 • medyczno-pielęgnacyjnym i opiekuńczym (opiekun medyczny)
 • optometrii (optometrysta)
 • ortoptyki (ortoptystka)
 • profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (profilaktyk)
 • badania i protezowania słuchu (protetyk słuchu)
 • masażu oraz prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne (technik masażysty)
 • zaopatrzenia ortopedycznego i w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze (technik ortopeda)
 • dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych (technik sterylizacji medycznej)
 • diagnozy w ramach terapii zajęciowej, prowadzenia indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej, oceny jej efektów oraz organizowania działań terapeutycznych mających na celu poprawę funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego oraz integracji społecznej i zawodowej osób nimi objętych (terapeuta zajęciowy)

a także na wykonywaniu czynności zawodowych:

 • pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień w zakresie wsparcia terapeutycznego udzielanego pacjentom wykazującym zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnionych behawioralnie oraz ich bliskim (instruktor terapii uzależnień)
 • związanych z procesem leczenia schorzeń w obrębie stóp i prowadzeniu profilaktyki tych schorzeń (podiatra)

oraz na wykonywaniu, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, czynności zawodowych w zakresie sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych oraz prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa (technik farmaceutyczny).

 

Za wykonywanie danego zawodu medycznego uważa się również:

 • prowadzenie zajęć na studiach umożliwiających uzyskanie wykształcenia niezbędnego do wykonywania zawodu medycznego lub w szkołach prowadzących kształcenie w zawodzie medycznym lub wykonywanie pracy na rzecz ustawicznego rozwoju zawodowego
 • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, których tematyka dotyczy zawodu medycznego
 • kierowanie pracą zawodową osób wykonujących zawód medyczny
 • zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Jakie są wymogi dla wykonywania ww. zawodów medycznych?

 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • brak prawomocnego skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • pełnia praw publicznych
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania danego zawodu medycznego oraz oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu medycznego.” (Warunek jest spełniony w przypadku uzyskania wykształcenia niezbędnego do wykonywania zawodu medycznego po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim lub kwalifikacji po ukończeniu publicznej albo niepublicznej szkoły kształcącej w danym zawodzie medycznym w języku polskim albo kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego w ramach kształcenia prowadzonego w języku polskim
 • wymagane wykształcenie/kwalifikacje:
  • wykształcenie i kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia na terytorium RP określa załącznik do ww. ustawy (niezbędny jest także dokument potwierdzający)
  • alternatywnie ustawa dopuszcza także:
   • wymagane kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA – stronie umowy o EOG, uznane w RP na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE
   • dokument potwierdzający uzyskanie wymaganych kwalifikacji wydany w państwie innym niż państwo członkowskie UE, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie EFTA – strona umowy o EOG, uznany w RP, zgodnie z przepisami o szkolnictwie wyższym i nauce, za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu
   • wymagane kwalifikacje uzyskane przed dniem 1 stycznia 2021 r. w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uznane w RP na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, lub
   • dokument uprawniający do wykonywania zawodu uznany na mocy umowy międzynarodowej lub porozumienia
 • wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (dalej: „Rejestr”)

 

WAŻNE!

osoby, które:

 • przed 26 marca 2024 r. uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których można uzyskać tytuł specjalisty, niezbędnym do wykonywania zawodu medycznego, oraz
 • w okresie 5 lat przed 26 marca 2024 r. wykonywały czynności zawodowe, o których mowa w ustawie, przewidziane dla tego zawodu, oraz
 • spełniają warunki dotyczące: pełnej zdolności do czynności prawnych, braku prawomocnego skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełni praw publicznych i znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym

stają się osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu ww. ustawy i przysługuje im prawo wpisu do rejestru.

 

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Kto musi uzyskać wpis?

 • obowiązek uzyskania wpisu dotyczy wszystkich osób, które chcą wykonywać zawody medyczne wskazane w ustawie
 • co do zasady – zawód medyczny można wykonywać dopiero po uzyskaniu wpisu do Rejestru

 

W jaki sposób uzyskać wpis do Rejestru?

 • wpis do Rejestru dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej
 • wniosek
 • składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • podlega opłacie w kwocie 100,00 zł
 • opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
 • rozpatruje organ właściwy (wojewoda miejsca zamieszkania wnioskodawcy)
 • Rejestr dostępny jest pod adresem: https://rizm.ezdrowie.gov.pl/

 

Do kiedy należy złożyć wniosek?

 • osoby, które uzyskały uprawnienia do uzyskania wpisu do Rejestru przed 26 marca 2024 r. powinny złożyć wniosek najpóźniej do 26 września 2024 r.
 • w przypadku niezłożenia wniosku w tym terminie, osoby takie mogą wykonywać zawód bez wpisu przez rok – tj. do 26 marca 2025 r.

 

Jakie prawa i obowiązki dla osób wykonujących ww. zawody medyczne wprowadza ustawa?

OBOWIĄZKI:

 • przestrzegania zasad wykonywania zawodu medycznego
 • przestrzegania praw pacjenta
 • informowania pacjenta o jego prawach
 • ustawicznego rozwoju zawodowego
 • ponoszenia odpowiedzialności zawodowej

 

PRAWA:

 • posługiwanie się tytułem zawodowym
 • wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta (w niezbędnym zakresie)
 • ustawicznego rozwoju zawodowego
 • urlopu szkoleniowego

 

 


Pobierz alert w formacie PDF.

Karolina Sasanowicz

radca prawny
Umów konsultację

Alert prawny: niektóre zawody medyczne w regulacji ustawowej. Nowe przepisy już obowiązują!

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymania w/w materiałów. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem koniecznym do przetworzenia zgłoszenia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
przesyłania informacji  dotyczących regulacji prawnych, zmian w przepisach prawa oraz w najnowszym orzecznictwie i praktyce oraz wydarzeniach z tym związanych.
Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest daną niezbędną do otrzymywania w/w materiałów, a wskazanie pozostałych danych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Toruniu, KRS nr 0000420141. W szczególności ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ich przeniesienia. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net.


Po więcej informacji z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Uzupełnij pola formularza.

8 / 5 / 2024

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ